CTU Vishnu Sahasranama Stotram Curriculum

YearSessionStarting SlokamEnding Slokam
Y11Suklambara-dharamAvikaraya
Y12Yasya smarana-matrenaJagat-prabhum
Y13TamevaParamam yo
Y14PavithranamRsir-Namnam
Y15AmrtamsudbhavoDevaki-nandanah
Y16Sankha-bhrnSri visva-rupa
Y17Ksirodanvat-pradesebhuh padau
Y18SantakaramMaegha-syamam
Y19Namah samastaCandrananam
Y110Visvam Visnur_vasat-karo (1)Svayam-bhuh (5)
Y111Aprameyo (6)Suresah saranam (10)
Y112Ajah sarveshvarah (11)Lokadhyaksah (15)
Y113Bhrajisnur_bhojanam (16)mahesvaso (20)
Y214Maricir_damano (21)Avartano (25)
Y215Su-prasadah (26)ojas-tejo-dyuti-dharah (30)
Y216amrtamsudbhavo (31)acyutah (35)
Y217skandah skanda (36)viksaro rohito (40)
Y218udbhavah ksobhano (41)rthu su-darsanah (45)
Y219vistarah (46)svapanah (50)
Y220dharma-gub (51)jivo vinayita (55)
Y221ajo maharhah (56)bhagavan (60)
Y222su-dhanva (61)sri-dah srisah (65)
Y223svaksah (66)kama-devah (70)
Y224brahmanyo (71)sad-gathih (75)
Y225bhuta-vaso (76)amani (80)
Y326tejo-vrso (81)udbhavah sundarah (85)
Y327suvarna-bindur_aksobhyaha (86)anur-brhat_krsah (90)
Y328bhara-bhrt (91)ananto-huta- bhug-bhokta (95)
Y329sanat sanatana-tamah (96)ananta-rupo_nanta-Srir (100)
Y330anadir-bhur-bhuvo (101)yajna-bhrd (105)
Y331atma-yonih (106)Vanamali (108)
Y332Itidambhaktiman
Y333yasah prapmotivasudevasrayo
Y334na vasudava-bhaktanamsa-surasura-gandharvam
Y335indriyanieko-vishnur
Y336Imam stavamSribhagavan_ uvaca - Yo mam
Y337Vyasa uvaca - VasanadBrahmovaca - namo stvantaya
Y338Sanjaya uvaca - Yatraarta visannah
Y339Kayena Vacavisarga-bindu-matrani